Zaznacz stronę

Na polskich uczelniach coraz częściej możemy spotkać się z ciekawymi projektami badawczymi, w które angażują się pracownicy naukowi, jak również nierzadko sami studenci danej uczelni.

Interesującym przedsięwzięciem jest rozpoczęty w drugiej połowie 2013 roku i mający trwać do końca kwietnia 2015 roku, projekt „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, któremu przewodzi Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczelnia uczestniczyła już w tego typu wydarzeniach, od dawna zaangażowana jest w problematykę dotyczącą wspierania integracji społeczno – zawodowej. Nie sposób w tym miejscu nie zwrócić uwagi na znaczny potencjał merytoryczny szkoły, dzięki któremu osiąga ona niemałe sukcesy. Najnowsza inicjatywa jest kontynuacją zakończonego w grudniu 2013 roku projektu „Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej”.

Ze względu na zakres oraz specyfikę projektu do jego realizacji wybrano Wydział Studiów Nad Rodziną, jednocześnie angażując w pracę także pracowników naukowych Wydziału Nauk Pedagogicznych. W tym momencie pewnie rodzi się pytanie, czego dokładnie dotyczy sam projekt? Jaki jest jego główny cel? Otóż przede wszystkim przedsięwzięcie skupiać się ma na wypracowaniu nowoczesnych i skutecznych metod wsparcia rodziny. Chodzi o podjęcie na szerszą skalę działań, mających pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, przemocy w rodzinie, trudności wychowawczych, alkoholizmu, narkomanii czy przewlekłych chorób, uniemożliwiających funkcjonowanie społeczne na akceptowalnym poziomie. Z chwilą zdiagnozowania najistotniejszych problemów i potrzeb oraz opracowania innowacyjnych metod pomocy, do działań włączeni zostaną wykwalifikowani specjaliści. Mam tu na myśli coachów, którzy podejmą próby dotarcia do pięćdziesięciu warszawskich rodzin, by wdrożyć  nową strategię i udzielić stosownego wsparcia.

3

W obecnych czasach teoretycznie większość ludzi zna pojęcie coachingu i ma świadomość kim jest specjalista działający w tej dziedzinie. Jednak gdyby zagłębić się nieco bardziej i zapytać czym jest ten szeroko rozumiany proces, znaczna liczba osób  nie udzieliłaby wyczerpującej odpowiedzi. Coach to fachowiec, który przekazuje wiedzę i umiejętności drugiej osobie, aby zrealizować postawiony wcześniej wspólnie cel i osiągnąć poprawę jakości funkcjonowania owej osoby. Coaching polega także na odkrywaniu i uwalnianiu uśpionych zdolności, możliwości i potencjału.  Zgodnie zatem z powyższą definicją coach pomaga klientowi w stawaniu się tym, kim chciałby być. Uwagę przede wszystkim skupia się na uwalnianiu zasobów i potencjału klienta, czyli w przypadku omawianego projektu, ludzi zagrożonych wspomnianym wykluczeniem społecznym. Zadanie wyspecjalizowanego coacha polega głównie na słuchaniu, zadawaniu pytań oraz dzieleniu się  z klientem cennymi obserwacjami. Coaching jest procesem uczenia się połączonym ze stymulowaniem danej osoby do podejmowania działań, decyzji, zobowiązań, tworzenia planów oraz realizowania zadań zmieniających nieużyteczne schematy działań.

2

Dlaczego tak ważne są działania wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym? Jest to zjawisko coraz bardziej powszechne oraz pochłaniające znaczną liczbę ludzi, szczególnie tych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezdomność to jedne z wielu czynników, które są najczęstszymi przyczynami eliminacji ludzi ze społeczeństwa, powodując iż jednostki słabsze, nieumiejące się dostosować do nowych sytuacji, zostają wyrzucone na tak zwany margines społeczny. Istnieją różne instytucje wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, jednak ciągle powraca pytanie, czy obecnie stosowane metody są wystarczające? Czy oferowana pomoc jest skuteczna? Czy uzyskane rezultaty są trwałe czy też jedynie chwilowe? Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania powstają specjalne projekty, dzięki którym być może dokładniej uda się zbadać potrzeby ludzkie w celu zorganizowania stosownej pomocy, umożliwiającej życie w społeczności, podjęcie pracy, nauczenie się godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Aby móc zapobiegać rozrostowi problemu wykluczenia niezbędne jest opracowanie nowoczesnych metod przeciwdziałania oraz wspierania osób szczególnie zagrożonych. Potrzebne jest budowanie nowych strategii, programów profilaktycznych, jak również takich, które pozwolą zwalczać istniejące już zjawisko, umożliwią ludziom powrót do aktywności, pozwolą zmobilizować ich do realizacji celów przy skutecznym pobudzeniu ich możliwości i zasobów dzięki wsparciu wyspecjalizowanych coachów.

Family Having Fun At Home Together

Dlatego głównym celem coachingu jest dojście do dobrze sformułowanego celu i pomoc, żeby objęte pomocą osoby ruszyły w dobrym kierunku.

Uczestnicy przedsięwzięcia będą mogli brać czynny udział w sesjach coachingowych, podczas których będą pracować nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości, osiągnięciem wglądu w siebie i uzyskaniem większej samoświadomości. Również dzięki wsparciu coachów osoby objęte projektem poznają swoje zasoby i potencjał, nauczą się z niego czerpać, by osiągać zamierzone cele osobiste i życiowe.

Projekt „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” jest inicjatywą międzynarodową, umożliwiającą wymianę doświadczeń pomiędzy różnymi instytucjami, które zajmują się powyższą problematyką w różnych krajach.  Partnerami w projekcie są: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Akademia Szybkiej Nauki AKN, Katolicki Uniwersytet Eichstaett – Ingolstadt w Niemczech.

/Monika Dobrowolska/

SONY DSC